അർമാദം 1.0

#trip #vjcet #cs #awsome #poli #tripmind #trippy #travel #travelgram #college #collegetrip #soulnlight_eventzവാഴക്കുളം വിശ്വജ്യോതിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു Soul n Light + AngryBirds അഡാർ combo.Facebook page :https://www.facebook.com/soulnlighteventz/Instagram :https://www.instagram.com/soulnlighteventz/Website :www.soulnlight.comFor booking9446706629|80865550839447458523|9400976550Mail : soulnlight@gmail.com

ആർമാദം 2020

വാഴക്കുളം വിശ്വജ്യോതിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു Soul n Light + AngryBirds അഡാർ combo. Waiting for the blast ആർമാദം 1.0 S4 CS A (2018-22) Feb 29 Our services ◆ Theme wedding ◆ Destination wedding ◆ Catering services ◆ Church choir ◆ Live music show ◆ Digital photography & videography ◆ Professional Read more…

SNGC Chathamattam 🔜 Kozhikode

കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ എസ് എൻ ജി സി, ചത്തമറ്റം പിള്ളേരോടൊപ്പം Travel partner : Monsoon Mist Cabin crew : Sanil John, Ebin Packager : Soul n Light Eventz & Tours