ഓണസദ്യ

സദ്യയില്ലാതെ ഒാണമില്ല. സദ്യ രുചിയുടെ വൈവിധ്യമാണ്‌ മലയാളികളുടെ സദ്യയുടെ പ്രത്യേകത. Book your moments with Soul n Light Eventz 📞9446706629 📞9447458523 📞8086555083

Welcome to Soul n Light Eventz

Great events are great work of art. We design events to create opportunities that create interactions. Soul n Light Eventz is an emerging corporate event management company in Muvattupuzha, rapidly growing as a quality player in delivering heart crafted events for clients that were harbingers of change and creative infusion. Read more…